Сума: 0.00 лв.
Сума: 0.00 лв.

1:144 Пътнически самолет Еърбъс А-321 (Airbus A-321)

34.00 лв.

Сглобяем мащабен модел от пластмаса.

Код: ZVE7017 Категория:

Описание

1:144 Пътнически самолет Еърбъс А-321 (Airbus A-321) </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Airbus A-321&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span title="Like the shortened A319, the A321 is a minimum change, in this case stretched, development of the successful A320.">Подобно на съкратеният &nbsp;A319, <strong>A321</strong> &nbsp;е с минимална промяна, в този случай се протяга, за развитие на успешения A320.<br /><br />Програмата <strong>A321</strong> стартира през ноември 1989 г. за развитие на &nbsp;въздухоплавателното средство. Първи полет се осъществява &nbsp;на 11 март 1993 г. &nbsp;и &nbsp;получава Европейско сертифициране &nbsp;през декември същата година.<br /></span><span title="The A321 program was launched in November 1989 and the first development aircraft first flew on March 11 1993. European certification was awarded in December that year."><br /><span title="Compared with the A320 the A321’s major change is the stretched fuselage, with forward and rear fuselage plugs totalling 6.93m (22ft 9in) (front plug immediately forward of wing 4.27m/14ft, rear plug directly behind the wing 2.67m/8ft 9in)">В сравнение с A320 значителна промяна на <strong>A321</strong> е опънат фюзелаж.&nbsp;</span></span><span title="."><span title="Other changes include strengthening of the undercarriage to cope with the higher weights, more powerful engines, a simplified and refined fuel system and larger tyres for better braking.">Други промени включват укрепване на колесника да се справят с по-високи тегла, по-мощни двигатели, опростена и усъвършенствана система за гориво и по-големи гуми за по-добро спиране. </span><span title="A slightly modified wing with double slotted flaps and modifications to the flight controls allows the A321’s handling characteristics to closely resemble the A320’s.">Леко променено крило с двойни отвори за оттичане и модификации на щурвала позволява работни характеристики на A321, за да наподобяват на A320. Еърбъс&nbsp;</span><span title="The A321 features an identical flightdeck to that on the A319 and A320, and shares the same type rating as the smaller two aircraft.">&nbsp;A321 разполага с еднаква пилотска кабина с тази на A319 и A320, и споделя Оценката от същия тип като по-малкия двата самолета.</span><br /></span><span title="The A321 features an identical flightdeck to that on the A319 and A320, and shares the same type rating as the smaller two aircraft."><br /><span title="The basic A321-100 features a reduction in range compared to the A320 as extra fuel tankage was not added to the initial design to compensate for the extra weight.">Основният A321-100 има намаляване в диапазон в сравнение с A320 като допълнително гориво вместимост на цистерна не се прибавя към първоначалния проект за компенсиране на допълнително тегло. </span><span title="To overcome this Airbus launched the longer range, heavier A321-200 development in 1995 which has a full pax transcontinental US range.">За да се преодолее този Еърбъс стартира дълъг обхват, по-тежък с развитие A321-200 през 1995 г., който има пълен &nbsp;трансконтинентален обхват на САЩ. </span><span title="This is achieved through higher thrust V2533-A5 or CFM56-5B3 engines and minor structural strengthening and 2900 litres (766US gal/638Imp gal) greater fuel capacity with the installation of an ACT (additional centre tank).">Това се постига чрез по-високи тяга V2533-A5 или CFM56-5B3 двигатели и незначителни за структурно укрепване и 2900 литра (766US Гал / 638Imp гал) по-голям капацитет на гориво с инсталацията на ACT (допълнителна център резервоар).</span><br /></span><span title="This is achieved through higher thrust V2533-A5 or CFM56-5B3 engines and minor structural strengthening and 2900 litres (766US gal/638Imp gal) greater fuel capacity with the installation of an ACT (additional centre tank)."><br />Еърбъс A321-200 &nbsp;осъществява &nbsp;първи полет от Daimler Benz (сега DaimlerChrysler) Хамбург съоръженията за авиокосмически през декември 1996 година.<br /></span></p>

Допълнителна информация

Тегло 1.6000 kg
Call Now Button
X